Algemene voorwaarden

Moerman Clinic
Lubeckweg 2, 9723HE Groningen, Nederland
Telefoonnummer: 050 234 0 939 ; ma t/m vrij 09:00 – 17:00
E-mailadres: info@moermanclinic.com
KvK-nummer: 68395434
BTW-identificatienummer: NL002234329B85

 

Algemene Voorwaarden Behandelingen Moerman Clinic

Artikel 1. Algemeen


Onze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, verkoop tussen Moerman Clinic en een cliënt waarop Moerman Clinic deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

Artikel 2.  Inspanningen Moerman Clinic


Moerman Clinic heeft een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting. Moerman Clinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Moerman Clinic zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Ook zal Moerman Clinic de cliënt inlichten over de gevolgen van de behandeling.

 

Artikel 3. Afspraken


Wanneer de client de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de client zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 72 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak dit door te geven aan Moerman Clinic. Indien de client de afspraak niet of niet tijdig afzegt, mag Moerman Clinic hiervoor €100,- in rekening brengen. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan uitsluitend telefonisch of per mail. Wanneer de client te laat op een afspraak komt in een van de behandel locaties van Moerman Clinic, zal bij meer dan 5 minuten later de afgesproken behandeling ingekort worden waarbij wel het volledig behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de client 15 minuten of meer te laat aanwezig is, kan Moerman Clinic de afspraak annuleren en wel het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer Moerman Clinic later dan de afgesproken starttijd van de behandeling met de behandeling aanvangt, zal de volledig afgesproken behandeling door Moerman Clinic worden uitgevoerd. Bij verhindering van het uitvoeren van een afspraak zal Moerman Clinic dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de client melden.

 

Artikel 4. Betaling


Alle prijzen van de behandeling staan vermeld op de website van Moerman Clinic. De prijzen van de producten worden mondeling aan de client op locatie vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW. Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals bijvoorbeeld facebook, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Na de behandeling dient de client de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Bij uitzondering kan een factuur worden meegegeven. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan op rekening van Moerman Clinic, zoals vermeld wordt op de factuur.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy


Bij het eerste bezoek aan een van de locaties van Moerman Clinic zal een intake worden afgenomen waarbij de betreffende arts werkzaam bij Moerman Clinic u vraagt om gegevens welke noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Deze gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. De gegevens worden behandeld door Moerman Clinic volgens de richtlijnen in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en zullen nimmer gedeeld worden met derden zonder toestemming van de client. Uiteraard wordt alles via de AVG gehandhaafd.

 

Artikel 6. Geheimhouding


Voor alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling is Moerman Clinic verplicht tot geheimhouding volgens de WGBO. Deze informatie geldt als vertrouwelijk en vervalt alleen  indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Moerman Clinic verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid


Moerman Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding niet is doorgegeven aan Moerman Clinic. Moerman Clinic is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar een van de locaties waar Moerman Clinic haar behandeling uitvoert.

 

Artikel 8. Garantie


Moerman Clinic geeft geen garantie op producten/behandeling wanneer:  

De cliënt andere producten dan de door Moerman Clinic geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wil retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt of beschadigd is. Er kan in dat geval geld terug gegeven  worden, maar de client kan ook een ander product uitzoeken voor dezelfde waarde als dat van het teruggebrachte product.

 

Artikel 9. Beschadiging & diefstal


Wanneer een client schade aanbrengt aan meubilair, apparatuur of producten, dan heeft Moerman Clinic het recht om een schadevergoeding te eisen van de client. Bij diefstal wordt altijd melding gemaakt bij de politie.

 

Artikel 10. Klachten


Wanneer de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, dient de client deze klacht zo spoedig mogelijk te melden aan Moerman Clinic. Moerman Clinic dient daarna  binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Er zal door Moerman Clinic altijd naar een goede, reeele oplossing gezocht worden. Wanneer een klacht gegrond is, zal Moerman Clinic de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt schriftelijk kenbaar is gemaakt dat behandeling zinloos is geworden. Indien Moerman Clinic en de client niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan een onpartijdige geschillen instantie. Moerman Clinic is zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een onafhankelijk geschillen organisatie (DOKh). 

 

Artikel 11. Recht


Op elke overeenkomst tussen Moerman Clinic en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.